27 Forum BHP

Co czeka uczestników Forum BHP?

Zapraszam Państwa na spotkanie poświęcone kilku trudnym, ważnym i aktualnym tematom. W trakcie trzech dni spotkamy się z ekspertami z Inspekcji Pracy, którzy, oprócz wieloletniego doświadczenia zawodowego w swoich dziedzinach, mają także bardzo dużą praktykę w prowadzeniu seminariów i warsztatów. Przyjrzymy się z takim zagadnieniom:

 

Prace szczególnie niebezpieczne – w energetyce i strefach zagrożonych wybuchem

 

Wypadki – ustalanie przyczyn

 

Współpraca z firmami zewnętrznymi

 

Zapewne wielokrotnie byliście Państwo na szkoleniach dotyczących co najmniej dwóch pierwszych tematów. Zaręczam jednak, że na tych zajęciach usłyszycie i podyskutujecie o wcześniej nie analizowanych niuansach. Trzeci dzień Forum to omówienie problemów, które coraz częściej bywają wyzwaniem dla służy BHP, a stanowią zbieg przepisów z obszaru bezpieczeństwa pracy i prawa budowlanego. Jak zawsze, Forum BHP to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji, konsultacji  z prowadzącymi.

 

Zapraszam, bo to szkolenie warte Twojego czasu.

 

Beata Kaczmarek

 

 

FORUM BHP – ZAWSZE COŚ NOWEGO!

 

PROGRAM

Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych w energetyce i strefach

zagrożonych wybuchem  /6 godzin/

 

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.

 • Omówienie stanu prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do uzgodnionych zmian projektu rozporządzenia z dnia 09.01.2019 r.
 • Zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy – przykłady praktyczne w zakresie pisania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy.
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty „obce" na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
 • Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy - obowiązki i odpowiedzialność osób odpowiedzialnych.
 • Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji.

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych.

 • Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie zmian w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.

3. Zmiany w prawie dotyczące podstaw prawnych działania komisji kwalifikacyjnych.

 • Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:
  • zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację,
  • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
  • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
  • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 • Omówienie projektu z dnia 05.10.2018r. ustawy z dnia ……o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych.

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

5. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE i jej implementacje do polskiego prawa poprzez:

 • ustawę z 13.04.2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 06.06.2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
 • definicje upoważnionego przedstawiciela, importera, komponentu,
 • wymagania dla wyrobów w zakresie materiałów w tym pojęcie produktów spełniających wymagania zasadnicze, ale stwarzających zagrożenie.  

6. Wymagane dokumenty związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem.

7. Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynikające z przepisów prawa. Komentarz praktyczny do treści dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, opracowywanie oceny ryzyka wystąpienia wybuchu, typowe powtarzalne nieprawidłowości.

8. Organizacja prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem.

 • Wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem.
 • Pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem (instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, formularze, listy kontrolne).
 • Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów, konserwacji prac remontowych i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem instalacji, urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń.

9. Zasady montażu połączeń kołnierzowych w strefach zagrożonych wybuchem – omówienie uprawnień w zakresie montażu i odbioru połączeń kołnierzowych wykonywanych na instalacjach.

 

Prowadzący: Jacek Czech - pracuje w instytucji kontrolnej, ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem, posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn
i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, uczestniczył w pracach nad przygotowaniem nowych rozporządzeń w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.

 

Ustalanie przyczyn wypadków przy pracy - warsztaty  /6 godzin/

I część

Ćwiczenia z ustalania przyczyn wypadków przy pracy w kilkuosobowych zespołach. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i otrzymają protokoły powypadkowe z wypadków, które rzeczywiście miały miejsce. Zadaniem uczestników będzie wskazanie przyczyn wypadków w oparciu o opisaną sytuację faktyczną oraz wskazanie braków w dokumentacji – okolicznościach wypadku, które mają wpływ na ustalenie wszystkich przyczyn. Każda z grup będzie miała możliwość przedstawienia swoich ustaleń, pozostali uczestnicy będą mogli wnieść swoje uwagi, a całość zostanie uzupełniona i podsumowana przez prowadzącego.

 

II część

Przyczyny wypadku – wykład + przykłady + orzecznictwo + wyjaśnienie wątpliwości uczestników:

 • co to jest przyczyna wypadku – definicja,
 • przyczyna wewnętrzna, przyczyna zewnętrzna wypadku wynikająca z definicji wypadku przy pracy a przyczyna wypadku – w tym jak traktować przyczynę zgonu – jako przyczynę wypadku czy przyczynę zewnętrzną,
 • czym różni się przyczyna wypadku od skutku wypadku – pojęcie już prawie zapomniane: wydarzenie powodujące wypadek (kiedyś traktowane jako przyczyna bezpośrednia wypadku),
 • przyczyna bezpośrednia i przyczyna pośrednia – czy warto stosować taki podział i jaki to ma wpływ na wskazanie wniosków profilaktycznych,
 • uwagi inspektorów pracy do formułowania przyczyn wypadków,
 • przyczyny „ludzkie” wynikające z klasyfikacji GUS i ich wpływ na odpowiedzialność i świadczenia,
 • przyczyny techniczne i organizacyjne – odpowiedzialność pracodawcy - wskazywanie niektórych przyczyn, np. brak nadzoru i wpływ na odpowiedzialność pracodawcy,
 • sposób formułowania przyczyn a klasyfikacja GUS – na zasadzie porównania przyczyn wskazanych wg. klasyfikacji GUS a przyczyn określonych w sposób prawidłowy wykażemy różnice w ich interpretacji,
 • definicja nagłości zdarzenia – różnica pomiędzy wypadkiem a chorobą zawodową,
 • ciężkość wypadku – definicja, określanie skutku wypadku przez lekarzy – zależność pomiędzy skutkiem wypadku (ciężki, lekki) a liczbą dni L4 – po co nam w ogóle definicja wypadku ciężkiego i jaki to ma wpływ na świadczenia dla poszkodowanych, a jakie ma znaczenie dla pracodawcy,
 • zgłaszanie wypadku do PIP i prokuratury – aspekty praktyczne, sposób zgłoszenia, dlaczego na miejsce wypadku przyjeżdża policja, prokurator oraz PIP, jeżeli wypadek jest wypadkiem lekkim.

 

III Część

Przedstawienie dokumentacji z konkretnego wypadku, który był badany przez inspektora pracy:

 • przedstawienie zapisu okoliczności wypadku oraz sformułowanych przyczyn przez zespół powypadkowy,
 • przedstawienie zapisu okoliczności oraz sformułowanych przyczyn przez inspektora pracy – wskazanie sposobu prawidłowego formułowania przyczyn wypadku.

 

Prowadzący: Zbigniew Latacz – pracuje w instytucji kontrolnej, specjalizuje się w tematyce wypadków przy pracy, autor licznych artykułów i publikacji, wykładowca na studiach podyplomowych, doskonały szkoleniowiec – nawiązuje świetny kontakt z uczestnikami, potrafi klarownie tłumaczyć skomplikowane zagadnienia, zachęca do dyskusji.

 

Współpraca z firmami zewnętrznymi  /5 godzin/

 

 1. Podstawowe unormowania i wymagania przepisów prawa.
 2. Zakres umowy o współpracy między pracodawcami (inwestorem i wykonawcą) prowadzącymi pracę w tym samym miejscu – jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie.
 3. Koordynator ds. bhp – zadania i uprawnienia. Czy koordynator może wydawać zalecenia
  w zakresie BHP lub wstrzymać pracę firmie zewnętrznej?
 4. Kierownik budowy (robót) – zadania i uprawnienia.
 5. Plan BIOZ jako element organizacyjnego zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
 6. Najczęstsze wątpliwości i pytania dotyczące koordynacji prac.
 7. Odpowiedzialność pracodawców za przestrzeganie przepisów bhp w miejscu wspólnego wykonywania prac.
 8. Możliwy jest krytyczny przegląd umów stosowanych przez uczestników – proszę o przesłanie ich do organizatora do 10 maja 2019 r.

 

Prowadzący: Maciej Ujma - Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Od 1995 roku pracuje w instytucji kontrolnej. W roku 2004 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Od roku 2010 został wpisany na stanowisko wykładowcy w Ośrodku Szkolenia PIP, gdzie prowadzi szkolenia dla kandydatów na inspektorów pracy, rzeczoznawców bhp, społecznych inspektorów pracy oraz innych. Prowadzi również szkolenia okresowe i doskonalące dla pracowników służby bhp oraz kadry kierowniczej.

 

ORGANIZACJA

KIEDY

22 – 24 maja 2019 r.

Przyjazd uczestników w środę 22 maja 2019 r. do godz. 9.00, zakończenie szkolenia w piątek ok. godz. 13.00.

GDZIE

Hotel*** Premium 43-460 Wisła, ul. Kopydło 20, www.hotelpremium.pl

Komfortowy hotel, który jako jedyny w Wiśle otrzymał rekomendację przewodnika Gault & Millau i oferuje doskonałą kuchnię w restauracji Wine Bar & Steak House. W hotelu można skorzystać ze strefy SPA – jacuzzi, masaży, sauny fińskiej, sauny parowej czy łaźni rzymskiej. Oczywiście uzupełnieniem jest szeroka oferta Wellness. Pokoje są wyposażone w tv sat, telefon, Internet wifi, suszarkę, sejf, ręczniki, kosmetyki, kawę/herbatę, wodę mineralną, czajnik.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 1760 złbrutto (VAT zwolniony) i zawiera:

 • merytoryczną zawartość szkolenia
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
 • wyżywienie i przerwy kawowe,
 • 2 noclegi w pokoju dwuosobowym,
 • zajęcia fakultatywne.

Możliwe dopłaty:

 • pokój jednoosobowy – 160 zł,
 • dodatkowy nocleg od wtorku wraz z kolacją – 200 zł.

Płatności należy dokonać do 15.05.2019 r. Faktury będą wystawione z datą 22.05.2019 r. i przekazane uczestnikom po zakończeniu Forum.

 

DODATKOWO

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP– proszę zaznaczyć taką opcję w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • na druku zgłoszenia – do pobrania ze strony www.csdkontra.pl
 • do 30 kwietnia 2018 r.
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 2 maja 2019 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia 
  z konieczności opłaty.
 • do 17 maja 2019 r. do uczestników zostanie przesłana mailem agenda spotkania,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN (Dz. U. 2012, poz. 186), zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL uczestnika.

 

Wszelkich informacji udzieli Państwu Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71 mail: info@csdkontra.pl

FORUM BHP – ZAWSZE COŚ NOWEGO

Termin szkolenia

22 - 24 maja 2019, od 9:00 (środa)

Lokalizacja

Hotel*** Premium

w Wiśle

ul. Kopydło 20

www.hotelprelpremium.pl

Cena: 1760 zł

kwota obejmuje kompleksową organizację, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców, materiały piśmiennicze, 2 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zajęcia fakultatywne.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.