30 Forum BHP - 25 - 27 maja 2022 r.

 

Szanowni Państwo,

Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest jednym z niewielu szkoleń dla służby BHP w Polsce, która ma tak długoletnią tradycję. Na 29 edycjach tego spotkania miałam przyjemność gościć setki specjalistów ds. BHP, zarówno tych bardzo doświadczonych, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w zawodzie. Brali Państwo udział w zajęciach prowadzonych przez ekspertów z obszaru prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, pierwszej pomocy. Zawsze główny akcent był położony na praktyczne ujęcie problemu, bliskie powiązanie z realiami pracy, a przede wszystkim – najwyższy poziom zajęć. To, co wyróżnia Forum BHP, to także przestrzeń na dyskusje i dzielenie się doświadczeniami w przyjaznej atmosferze. Wielu uczestników wyjeżdżało z kolejnych edycji Forum ze znajomościami, które trwają do dzisiaj.

Także ja mam zaszczyt i przyjemność z wieloma osobami z grona uczestników Forum współpracować od lat.

Ponownie zapraszam Państwa spotkanie ze świetnymi wykładowcami, zapewne znanymi wielu z Was – Panem Przemysławem Pogłódkiem, doskonałym prawnikiem, o niezwykłym talencie do przekazywania wiedzy będzie mówił o grzechach służby BHP i o prawie pracy. Pan Waldemar Wachura – nadinspektor pracy specjalizujący się w tematyce maszyn – tym razem w ujęciu kazusowym. Pan Zbigniew Latacz – nadinspektor pracy, wybitny ekspert w zakresie wypadków przy pracy o niuansach związanych z nowościami naszej rzeczywistości.

 

Do zobaczenia w Zamku na Skale.

Z wyrazami szacunku

Beata Kaczmarek

 

 

PROGRAM

 

PRAWO PRACY W PRAKTYCE DLA SŁUŻBY BHP    (I dzień)

 

Odpowiedzialność:

 • Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami przed Państwową Inspekcją Pracy za wykroczenia popełnione w stosunku do podległych pracowników.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników – zasady odpowiedzialności i tryb karania.
 • Udział kierownika oraz służby bhp w procesie nakładania kar porządkowych.
 • Nadzór kierownika nad prawidłowym dopuszczaniem do pracy.
 • Odpowiedzialność za dopuszczenie do pracy pracownika bez odpowiednich kwalifikacji lub wymaganych szkoleń.
 • Polecenia służbowe – czy pracownik może odmówić wykonania polecenia kierownika.
 • Polecenia służbowe – czy pracownik służby bhp może wydawać polecenia pracownikom.

 

BHP - służba BHP (i jej główne grzechy)

 • Nieprawidłowości w zakresie powierzania służbie bhp zadań innych niż wynikające z rozporządzenia. 
 • Odrębne stosunki pracy w zakresie bhp i innych czynności. 
 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego i instrukcji BHP tylko przez służbę bhp.
 • Zapoznawanie z oceną ryzyka zawodowego. 
 • Błędy w tworzeniu wykazów prac wzbronionych kobietom i pracownikom młodocianym. 
 • Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 • Badania lekarskie poza czasem pracy a wypadek.
 • Instruktaż stanowiskowy bhp obowiązkiem pracownika służby bhp.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami.
 • Brak podstaw prawnych dla służby bhp dla realizacji obowiązków kadry kierowniczej.
 • Kto powinien wystawiać skierowania na badania lekarskie.
 • Pomijanie drogi służbowej w zakresie bhp.

 

Zagadnienia związane z pandemią Covid-19

 • Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową. 
 • Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.
 • Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o miejscu spędzania urlopu wypoczynkowego, w powiązaniu z COVID?
 • Czy pracodawca może pytać pracowników o szczepienia przeciw COVID?
 • Czy pracodawca może uzależnić zatrudnienie od zaszczepienia pracownika?
 • Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020 r.
 • Kiedy pracownik administracyjno-biurowy, a także zajmujący inne stanowisko, nie musi robić badań wstępnych?
 • Czy na kwarantannie i izolacji można pracować? 
 • Testy na COVID i szczepienia przeciwko grypie a przychód ze stosunku pracy.
 • Czy szczepienia są wolne tylko z podatku, czy też ze składek ZUS?
 • Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej. 
 • Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.

 

Umowy o pracę

 • Udział kierownika w procesie rozwiązywania umów o pracę. Aspekty prawne rozwiązywania umowy o pracę.
 • Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru w przyczynie wypowiedzenia. 
 • Jak zwolnić prawidłowo pracownika na odległość.
 • Czy można skutecznie rozwiązać umowę mailem?
 • Prawidłowe zarządzanie pracownikami w zakresie zwracania się do podwładnych i wskazywania błędów w ich pracy.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy.

 

Urlopy

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy w aspekcie obowiązków osób kierujących pracownikami.
 • Terminy udzielenia urlopu.
 • Plan urlopów.
 • Urlop na żądanie.
 • Badania lekarskie w trakcie lub po urlopie.
 • Odwołanie z urlopu a obowiązek naprawienia szkody.
 • Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.

 

Dane osobowe

 • Tajemnica wynagrodzenia i ochrona danych osobowych podległych pracowników. 
 • Dane osobowe pracownika i informacje, do których dostęp ma osoba kierująca pracownikami.
 • Udzielanie informacji o pracowniku osobom trzecim zarówno w zakładzie pracy, jak i poza nim.

 

Planowane zmiany

 • Projektowane zmiany w pracy zdalnej i badaniu trzeźwości.
 • Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem.
 • Dyrektywa work-life balanced – czy te przepisy będą obowiązywać w Polsce? 
 • Praca okazjonalna 24 dni w roku w formie zdalnej na żądanie pracownika.
 • Dyrektywa unijna dotycząca wypalenia zawodowego – czego można się spodziewać?
 • Ochrona sygnalistów – wybrane zagadnienia. 

 

Zastrzegamy prawo zmian w programie - jeśli do terminu Forum BHP zostaną uchwalone nowe istotne przepisy z obszaru prawa pracy, z pewnością zostaną omówione.

 

PROWADZĄCY

Przemysław Pogłódek prawnik, inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 22-letnim stażem w wielu najbardziej znanych i renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i za granicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, ekspert prowadzący Kancelarię Prawa Pracy Pogłódek Różański, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, doradca KPP LEWIATAN.

 

MASZYNY I URZĄDZENIA – KAZUSY    (II dzień)

 

-   Jakie obowiązują rodzaje odbiorów maszyn i urządzeń technicznych?

-   Kto jest uprawniony do dokonywania odbiorów maszyn, zespołów maszyn (nowych i starych), zmodernizowanych (zmodyfikowanych)?

-   Jaka jest rola zespołów, komisji zakładowych odbiorowych, dokonujących oceny stanu bezpieczeństwa maszyn?        
     Kto tworzy zespoły, komisje?

-   Zakup maszyny – warunki zawierania umów.

-   Warunki dopuszczenia do pracy przy robotach, automatach.

-   Zasady odbioru maszyn zespolonych, w skład których wchodzą roboty, manipulatory, automaty.

-   Obowiązki i odpowiedzialność prawna użytkowników maszyn: „nowych” i „starych”?

-   Jakie obowiązki i odpowiedzialność ciążą na producentach maszyn?

-   Jakie wyroby podlegają dyrektywie narzędziowej (wym. minimalne)?

-   Które maszyny podlegają wymaganiom minimalnym, a które zasadniczym? 

-   Jak dokumentować dostosowanie sprzętu roboczego do wymagań minimalnych? 

-   Zastosowanie środków ochrony zbiorowej w celu zminimalizowania ryzyka obsługi.

-   Ryzyko szczątkowe pracy operatora maszyn – jak do niego doprowadzić? 

-   Niedostosowanie sprzętu roboczego do wymagań minimalnych – przykłady.

-  Kto odpowiada za dopuszczenie pracownika do maszyny niebezpiecznej – nie dostosowanej do wymagań
    minimalnych bezpieczeństwa? 

-   Jaka jest procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi? 

-   Kto odpowiada za wady wyrobów wprowadzonych do obrotu na terytorium UE i RP?

-   Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do wymagań minimalnych.

-   Wypadki zaistniałe przy obsłudze maszyn oznaczonych znakiem CE – przykłady.

-   Jakie obowiązki mają wytwórcy „maszyn dla własnych potrzeb”?

-   Co musi zrobić wytwórca maszyny, tzw. „samoróbki”? 

-   Co to jest zespół maszyn? 

-   Jakie obowiązki są związane ze stworzeniem zespołu maszyn?

-   Jakie dokumenty należy stworzyć dla nowych maszyn?

-   Jak dokumentacja winna towarzyszyć maszynom?

-   Co powinna zawierać instrukcja użytkowania maszyny (obsługi, dtr)?

-   Kiedy mamy do czynienia ze znaczną modernizacją, modyfikacją maszyny?

-   Jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?

-   Jakie zmiany wprowadzone przez użytkownika, kwalifikują maszyny do maszyn zmodernizowanych?

-   Co w sytuacji, gdy firma zakupiła maszynę zgodną z dyrektywą 2006/42/WE i dostosowała ją do własnych potrzeb? 

-  Co z maszynami, liniami produkcyjnymi, zespołami maszyn, które co jakiś czas są dostosowywane do własnych  
    potrzeb użytkowników?

-   Jakie zmiany powodują konieczność sporządzenia deklaracji zgodności?

-   Kto decyduje czy dokonaną przeróbkę albo naprawę maszyny należy zaliczyć do głębokiej modernizacji,
   modyfikacji, czy też do gruntownej naprawy?

-   Jak problem modernizacji regulują obecnie obowiązujące polskie i europejskie przepisy?

-   Dokumentowanie przeróbki maszyn użytkownika broniące przed odpowiedzialnością. 

-   Spełnienie wymagań zasadniczych, w tym związanych z elektrostatycznością maszyn.

-   Problemy sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych środków pracy coraz powszechniej użytkowanych w XXI w.

 

PROWADZĄCY

Waldemar Wachura - Nadinspektor Pracy, Kierownik Oddziału PIP w Gliwicach, specjalizuje się 
w zagadnieniach i kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, przestrzegania przepisów dyrektyw nowego podejścia i spełniania minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń. Podczas wieloletniej kariery zawodowej przeprowadził setki kontroli w zakładach pracy, w tym także kontroli specjalistycznych dotyczących wyrobów typu maszyny, środki ochrony indywidualnej. Publikuje artykuły w Ateście – Ochronie Pracy, Inspektorze Pracy, Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, świetny szkoleniowiec, doskonale nawiązujący kontakt z uczestnikami.

 

 

PRACA ZDALNA, HYBRYDOWA, DROGA DO PRACY A WYPADKI   (III dzień)

 

 • Praca zdalna – propozycje zmian w przepisach dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja pracy zdalnej, wypadki przy pracy zdalnej:
  • wypadek w domu pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych,
  • wypadek w domu pracownika podczas przerwy, przygotowania śniadania itp.
  • wypadek podczas pracy zdalnej przy wyrzucaniu śmieci, drogi do sklepu itp.
  • oględziny miejsca wypadku w domu pracownika.
 • Praca hybrydowa – zdarzenia m.in. pomiędzy dojazdem z firmy do domu pracownika.
 • Droga z domu do pracy i z pracy do domu – niuanse związane z wypadkami: granica między „domem” a rozpoczęciem drogi, a także drogą a terenem zakładu pracy.
 • Podróż służbowa (delegacja) – wypadek przy pracy czy zrównany z wypadkiem przy pracy, a może w drodze do lub z pracy?
 • Wypadek przedstawiciela handlowego w drodze do klienta – wypadek przy pracy czy może wypadek w drodze do pracy?
 • Wyłączenie prawa do świadczeń: 
  • na kim spoczywa ciężar dowodu w przypadku odmowy prawa do świadczeń,
  • wykazanie „wyłącznej winy” poszkodowanego.
 • Czy poszkodowany lub świadek może odmówić współpracy podczas postępowania powypadkowego – jakie możliwości ma pracodawca, aby „przymusić” ich do współpracy.
 • „Ciężki wypadek przy pracy” – w jaki sposób dokonać kwalifikacji, aby uniknąć kłopotów.

 

PROWADZĄCY

Zbigniew Latacz - Nadinspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, ekspert zajmujący się obszarem wypadków przy pracy, wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych oraz dziesiątkach szkoleń, przeprowadził setki kontroli zakładów pracy, szczególnie w zakresie wypadków przy pracy, autor wielu odpowiedzi na zapytania kierowane do inspekcji pracy.

 

MIEJSCE

Hotel**** Zamek na Skale, Trzebieszowice 151, 57-540 Lądek Zdrój, www.zameknaskale.com.pl

Zamek na Skale to niezwykłe miejsce - cenny zabytek historyczny, a jednocześnie komfortowe miejsce do wypoczynku. Przepiękna okolica i mury XVI-wiecznego zamku dadzą doskonałe warunki do organizacji Forum BHP.

Do dyspozycji gości jest ekskluzywna strefa SPA z basenem, jacuzzi, łaźnią parową i grotą solną.  Na zamkowym dziedzińcu codziennie wieczorem odbywa się koncert dostępny dla wszystkich gości.

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

25 – 27 maja 2022 r., 18 godzin zajęć.

Przyjazd 24 maja w godzinach popołudniowych, zajęcia rozpoczynają się w środę o godz. 9.00, kończą w piątek o godz. 13.00.

 

INWESTYCJA

 

Cena za osobę wynosi 2400 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera:

 • merytoryczną zawartość szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • wyżywienie i przerwy kawowe (3 obiady, 3 kolacje, 3 śniadania),
 • 3 noclegi w pokoju dwuosobowym.

Dopłata do pokoju jednoosobowego - 300 zł. Liczba pokojów jednoosobowych jest ograniczona. Płatności należy dokonać do 17 maja 2022 r. Faktury będą wystawione z datą 25.05.2022 r. i przekazane uczestnikom po zakończeniu Forum.

 

DODATKOWO

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP – proszę zaznaczyć taką opcję w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

 • na druku zgłoszenia – pobierz tutaj,
 • do 6 maja 2022 r.
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 6 maja 2021 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia, że rezygnacja została przyjęta,
 • do 20 maja 2022 r. do uczestników zostanie przesłana mailem agenda spotkania,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia zakazujące organizacji większych spotkań ze względu na stan epidemii lub inną formę stanu wyjątkowego może zaistnieć konieczność odwołania szkolenia.
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN (Dz. U. 2012, poz. 186), zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL uczestnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

25 - 27 maja 2022 r.

Lokalizacja

Hotel**** Zamek na Skale, Trzebieszowice 151, 57-540 Lądek Zdrój, www.zameknaskale.com.pl

Cena: 2400 zł za osobę

Cena za osobę wynosi 2400 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera: merytoryczną zawartość szkolenia, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wyżywienie i przerwy kawowe (3 obiady, 3 kolacje, 3 śniadania), 3 noclegi w pokoju dwuosobowym.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.