31 Forum BHP 23-25 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,

 

 

Kolejna edycja Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest odpowiedzią na sugestie uczestników co do oczekiwanych tematów. Słyszałam uwagi, że dobrze byłoby wysłuchać kolejnej porcji kazusów i trudnych przypadków przygotowanych przez dr Piotra Węża – stąd VI już część tego bloku, który swój początek miał na XXIII Forum. Temat środków ochrony indywidualnej rzadko omawiany jest w kontekście praktycznych problemów, dlatego na drugi dzień spotkanie ze st. insp. Waldemarem Korczakiem, a dodatkowo ciekawy warsztat związany z elektrostatycznością. Padało wiele uwag, że służba BHP ma niewiele szkoleń dotyczących kompetencji społecznych i interpersonalnych, zatem pojawił się trening na temat zarządzania stresem.

Forum, jak zawsze, ma być dla Państwa czasem i przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań konkretnych zawodowych problemów, okazją do inspiracji, możliwością nawiązania kontaktów i wymiany informacji. Postaram się zapewnić to Państwu na jak najwyższym poziomie.

 

Do zobaczenia w Radoczy

Z wyrazami szacunku

Beata Kaczmarek

 

 

PROGRAM

 

KAZUSY Z PRAWA PRACY I BHP VI    (I dzień)

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi 
na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

[01] Czy odwołanie stanu epidemii w dniu 16 maja 2022 r. odwiesza obowiązek okresowych badań profilaktycznych i okresowych szkoleń BHP? 

[02] Czy odwołanie stanu epidemii w dniu 16 maja 2022 r. wymaga aktualizacji orzeczeń o stopniu niepełnosprawności?

[03] Na jakich zasadach, po zmianie przepisów, będzie można korzystać z tzw. przerwy śniadaniowej z art. 134 KP? 

[04] Jak zmodyfikowana zostanie procedura wypadkowa po wprowadzeniu do kodeksu pracy przepisów o pracy zdalnej? 

[05] Jak ustalić upływ terminu „raz na X lat” w kontekście szkoleń okresowych? 

[06] Czy nieprzeprowadzenie okresowych badań profilaktycznych z uwagi na ich zawieszenie w okresie pandemii koronawirusa może zostać uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku pracy? 

[07] Czy pracownik powracający do pracy po okresie kwarantanny lub/oraz izolacji domowej podlega kontrolnym badaniom lekarskim? 

[08] Jak w aktualnym stanie prawnym kontrolować pracowników na obecność alkoholu, środków odurzających i szeroko pojętych narkotyków? 

[09] Czy pracodawca może przyjąć surowsze standardy trzeźwości od zapisanych w art. 46 ustawy o wychowaniu trzeźwości („stan nietrzeźwości” i „stan po użyciu”)? 

[10] Na jakich zasadach po zmianie przepisów będzie się obywała kontrola pracowników na obecność alkoholu, środków odurzających i szeroko pojętych narkotyków? 

[11] Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania profilaktyczne należy określać poziom wysokości? 

[12] Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego? 

[13] Na jakich zasadach po zmianie przepisów będzie można korzystać z urlopu opiekuńczego? 

[14] Na jakich zasadach obecnie, a jak po zmianie przepisów, będzie można korzystać ze zwolnienia od pracy ze względu na siłę wyższą? 

[15] Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia 
za pracę? 

[16] Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej 
za czas nieświadczenia pracy? 

[17] Jaką odzież lub obuwie robocze może samodzielnie kupić pracownik, jeśli dostał na ten cel ekwiwalent? Kto powinien to skontrolować? 

[18] Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas wykonywania badań profilaktycznych (w drodze do/z ośrodka lub w samym ośrodku medycyny pracy)? 

[19] Czy pracownik zobowiązany jest pozostawać w stanie gotowości (i w stanie trzeźwości) przez cały okres dyżuru domowego pełnionego poza jego godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy? 

[20] Jak zrekompensować pracownikowi czas dyżuru domowego, w trakcie którego pracownik nie świadczył pracy? 

[21] Czy konieczne jest udokumentowanie polecenia służbowego w ramach delegacji wykonania badań medycyny pracy, w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy bądź w innej, na potrzeby dowodowe w ramach ewentualnego postępowania wypadkowego? 

[22] Czy obowiązek zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym może zostać zrealizowany podczas szkolenia BHP? 

[23] Czy pracownik niepełnosprawny zatrudniony w wymiarze poniżej 3/4 etatu ma prawo do przerwy na gimnastykę? 

[24] W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną? 

[25] Czy w dniu wykonywania badań profilaktycznych poza czasem pracy (pracownik III zmiany wykonuje badania w godzinach porannych), przed dotarciem do ośrodka medycyny pracy, pracownik musi uzyskać delegację lub wypisać wyjście służbowe? 

[26] Czy konieczne są badania lekarskie pracownika podejmującego pracę po wypadku przy pracy? 

[27] Czy ułamanie zęba podczas spożywania posiłku na wyjazdowym szkoleniu może zostać uznane za wypadek przy pracy? 

[28] Jaka jest częstotliwość szkoleń okresowych BHP osoby zatrudnionej na stanowisku kierowniczym lub brygadzisty pracującego na wysokości? 

[29] Operator wózka jezdniowego zgłasza pracodawcy kłopoty psychiczne i przyjmowanie leków psychotropowych. Czy pracodawca powinien podjąć jakieś kroki – np. odsunięcie od pracy przy obsłudze wózka?

[30] Czy przejście ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie?

[31] Czy uzyskanie stopnia niepełnosprawności uzasadnia skierowanie pracownika na profilaktyczne badania lekarskie?

[32] Jakie działania może podjąć pracodawca wobec pracownika, który nie zgadza się na zmianę warunków pracy (zmianę stanowiska) w zakresie kwalifikacji, które zdobył we własnym zakresie?

[33] Czy pracodawca może narzucić pracownikom obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego w określonym terminie ze względów technologicznych lub organizacyjnych, np. remont hali, malowanie pomieszczeń biurowych?

[34] Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

[35] Jakie działania może podjąć pracodawca wobec pracownika, który nie stawia się na zaplanowane szkolenie okresowe BHP, odbywające się na krótko przed upływem ważności posiadanych przez niego szkoleń, zgłaszając na ten dzień urlop na żądanie lub wykorzystując opiekę z ustawy zasiłkowej lub art. 188 KP?

[36] Czy po godzinach pracy pracownik ma obowiązek odbierać telefon od przełożonego – mając telefon prywatny bądź służbowy?

[37] Kogo należy zaliczyć do grupy: „pracownicy niewymienieni w § 14 ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia w/s szkoleń BHP, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”?

[38] Czy pracodawca może skierować na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań? 

[39] Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy określać czas spędzony przy monitorze ekranowym jako „wielkość narażenia”? 

[40] Czy odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny pracownika, który zmarł po zakończeniu obowiązywania umowy o pracę w wyniku wypadku przy pracy, któremu uległ jeden dzień przed ustaniem stosunku pracy? 

[41] Czy pracodawca jest zobowiązany zrekompensować koszt zakupu okularów korygujących wzrok pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, który w niektóre dni pracuje mniej niż 4 godziny?

[42] Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik, aby wymienić świetlówkę w miejscu pracy?

[43] Czy instruktaż stanowiskowy może zostać przeprowadzony przez brygadzistę przy współudziale wyszkolonego pracownika z długim stażem w firmie, nie posiadającego szkolenia dla kierujących?

[44] Czy okres używalności ŚOI oraz odzieży obuwia/roboczego należy liczyć od daty produkcji czy od daty wydania pracownikowi do rzeczywistego używania?

[45] Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?

 

PROWADZĄCY

dr Piotr Wąż doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. 

 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ    (II dzień)

 

 1. Obowiązki pracodawcy, osób kierujących pracownikami i pracowników w zakresie eksploatacji 
  i stosowania środków ochrony indywidualnej.
 2. Nowelizacja ogólnych przepisów BHP w części dotyczącej ŚOI.
 3. Zmiana przepisów unijnych dotyczących ŚOI – dokumenty wymagane dla użytkownika.
 4. Jak dobrać ŚOI do (nowego) stanowiska pracy czy procesu – ujęcie praktyczne:

                        - identyfikacja zagrożeń,

                        - pomiar czynników szkodliwych,

                        - ocena ryzyka zawodowego.

 1. Przechowywanie, przeglądy, konserwacja, naprawy, wycofanie.
 2. Szkolenie pracowników z zakresu stosowania ŚOI.
 3. Wybrane przykłady ŚOI niespełniających wymagań zasadniczych.
 4. Nieprawidłowości w stosowaniu i użytkowaniu ŚOI przyczyną wypadków przy pracy – omówienie 
  i przedstawienie wypadków przy pracy, podczas których poszkodowani nie stosowali ŚOI.

 

PROWADZĄCY

 

Waldemar Korczak – starszy Inspektor Pracy, główny specjalista w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach przemysłowo – produkcyjnych branży metalowej oraz automotive. Autor artykułów i opracowań w dziedzinie bhp publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO oraz miesięcznika INSPEKTOR PRACY. Biegły sądowy z zakresu BHP (maszyny i urządzenia, środki ochrony indywidualnej, nadzór nad pracownia, transport wewnątrzzakładowy) przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach oraz Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Prowadzi szkolenia i warsztaty w wielu firmach szkoleniowych na terenie województwa śląskiego.

 

WARSZTATY – ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA I WYZWANIA Z NIĄ ZWIĄZANE

 

Rozwijający się przemysł wywołuje zmiany w zakresie wymagań dotyczących technologii, a także zabezpieczenia pracowników i sprzętu przed występującymi zjawiskami w procesie produkcyjnym. Zjawisko elektryczności statycznej jest obecne w wielu branżach i gałęziach, w związku z tym nie jest zaskakujące, że coraz częściej pojawia się jako jeden z niepożądanych elementów w procesach. Elektrycznością statyczną, a właściwie odpowiednią ochroną przed występowaniem niepożądanych skutków wyładowań, zajmiemy się podczas sesji praktycznej "Bezpieczne ochrona stóp i dłoni w przemyśle 4.0." Warsztaty firmy EJENDALS przybliżą zagadnienie ochrony ESD i ATEX oraz omówią dobór ochrony rąk i ochrony stóp w kontekście wyzwań w nowoczesnych procesach produkcyjnych i wymagających sektorach przemysłu.

 

Opis sesji:

Podczas warsztatów omówione zostaną różnice w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony rąk i stóp do stref EPA i ATEX. W trakcie sesji przeprowadzone zostaną eksperymenty i ćwiczenia, które w praktyczny sposób przybliżą problematykę  elektrostatyczności i znaczenia właściwego doboru środków ochrony indywidualnej. Uczestnicy otrzymają wskazówki, które warto wykorzystać przy doborze PPE w obszarach narażonych na wyładowania elektrostatyczne. Zaprezentowany materiał obejmie także zagadnienia dotyczące certyfikacji i testów rękawic ochronnych przeznaczonych do prac w strefach ESD i ATEX.  

 

PROWADZĄCY

Andrzej Wieder - Key Account Manager Central and Eastern Europe w Ejendals AB, odpowiedzialny za koordynację działań i współpracy z kluczowymi klientami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Praktyk z ponad 19-letnim doświadczeniem w branży środków ochrony indywidualnej, specjalista w zakresie doboru środków ochrony rąk i stóp, skoncentrowany na tworzeniu bezpiecznych stanowisk pracy i optymalnych rozwiązań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie zarządzania i wdrażania rozwiązań outsourcingowych wspiera służbę bhp w wielu przedsiębiorstwach. Orędownik bezpieczeństwa i pasjonat podróży.

 

 

ODSTRESUJ SIĘ   (III dzień)

Warsztat rozwojowy, mający na celu uświadomienie klasycznych i indywidualnych reakcji na stres oraz wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem – zarówno indywidualnym, jak i zawodowym. Sporo miejsca będzie poświęcone roli mózgu w odporności na stres – kwestii świadomości oraz wdrożenia działań́ pozwalających na oswojenie, a nawet świadome kreowanie i wykorzystywanie sytuacji stresowych. Porozmawiamy o rożnych rodzajach stresu, w tym również̇ zawodowego, a nawet traumatycznego; przeanalizujemy indywidualną odporność́ na stres; zidentyfikujemy stresory występujące w naszym życiu na co dzień́ i typowe reakcje na nie; obnażymy też mechanizmy działania stresu i jego wpływ na codzienne funkcjonowanie, i ostatecznie postaramy się̨ podnieść́ poziom rezyliencji.

 1. Stres wynalazkiem naszych czasów?
  - „jajko, marchewka czy kawa”,

– autodiagnoza indywidualnych reakcji na stres.

 1. Eustres, dystres, neutralność́ stresu – istota zjawiska stresu:
  - fizjologia stresu – naukowe podejście do zjawiska stresu,
  - eustres i jego oblicza na przykładzie modeli (PUR, komfort-ryzyko-panika), stan flow,

           - dystres i jego długofalowe skutki.

 1. Indywidualny sposób funkcjonowania w stresie czy ogólne prawidłowości? 

           - stresory obiektywne – skala stresu wg. Holmes’a i Rahe’a,
           - stresory związane z aktywnością̨ zawodową,
           - fazy reakcji na stres,

           - style radzenia sobie ze stresem.

 1. „Historia pewnej starszej pani...” – case study. Praca warsztatowa z wykorzystaniem narzędzi coachingowych => zmiana perspektywy i wypracowanie nowych sposobów okiełznania stresu.
 2. Rola mózgu w odporności na stres: 

           - streskiller – mapa emocji i centrum sterowania,

           - psychologia zmiany,

           - mechanizmy obronne w sytuacjach stresowych,

           - psychologia podejmowania decyzji,

           - doskonalenie rezyliencji - poprzez rozwój do dobrostanu.

Uczestnicy będą̨ mieli możliwość́ sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce – szkolenie będzie przeprowadzone w formule warsztatowej, z wykorzystaniem „case study” oraz krótkich ćwiczeń́ integracyjnych, co zdecydowanie ułatwi przyswojenie i późniejsze wykorzystanie prezentowanej wiedzy w praktyce. 

 

PROWADZĄCA

Aneta Gawlas - trener z doświadczeniem pracy w biznesie, akredytowany Coach i Mentor Brian Tracy International, z wykształcenia pedagog. Wieloletni wykładowca-praktyk Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i Akademii Wyższej Szkoły Biznesu, absolwentka prestiżowej Szkoły Trenerów Biznesu Brainstorm Group oraz European Business Trainer & Coaching Clinic (Corporate Coach U). Specjalizuje się̨ w obszarach rozwijania kompetencji menedżerskich, motywacji oraz zarzadzania zmianą. Realizuje projekty rozwojowe w Polsce oraz Europie. Pracuje z klientami indywidualnymi, organizacjami oraz uczelniami wyższymi. Regularnie prowadzi zajęcia dla studentów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych (w tym MBA) na kierunkach związanych z szeroko pojętym zarzadzaniem. 

 

 

MIEJSCE

Hotel**** Radocza Park Active & SPA, 34-100 Radocza k. Wadowic, ul. Parkowa 1 

www.radoczapark.pl

 

Hotel położony spory kawałek od zgiełku miasta, a zarazem zaledwie niecałe 70 km od Katowic. Dysponuje wszystkim, co potrzebne jest do wygody uczestnikom szkolenia – dobrą salę szkoleniową, niezłą kuchnię, kryty basen, jacuzzi, jaskinię solną i wellness&SPA na wolną chwilę.

 

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

23 – 25 listopada 2022 r., 18 godzin zajęć.

Przyjazd 23 listopada w godzinach porannych, zajęcia rozpoczynają się w środę ok godz. 9.30, kończą w piątek o godz. 13.00.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 2500 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera:

 • merytoryczną zawartość szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • wyżywienie i przerwy kawowe (3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania),
 • 2 noclegi w pokoju dwuosobowym.

Dopłata do pokoju jednoosobowego - 300 zł. Liczba pokojów jednoosobowych jest ograniczona. Płatności należy dokonać do 7 listopada 2022 r. Faktury będą wystawione z datą 23.11.2022 r. i przekazane uczestnikom po zakończeniu Forum.

 

DODATKOWO

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP – proszę zaznaczyć taką opcję w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

 • na druku zgłoszenia – pobierz tutaj,
 • do 31 października 2022 r.
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 31 października 2022 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia, że rezygnacja została przyjęta,
 • do 18 listopada 2022 r. do uczestników zostanie przesłana mailem agenda spotkania,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN (Dz. U. 2012, poz. 186), zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL uczestnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

 

Termin szkolenia

23 - 25 listopada 2022 r.

Lokalizacja

Hotel**** Radocza Park SPA&Active, 34-100 Radocza k. Wadowic, ul. Parkowa 1

Cena: 2500 zł

Cena za osobę wynosi 2500 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera: merytoryczną zawartość szkolenia, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wyżywienie i przerwy kawowe (3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania), 2 noclegi w pokoju dwuosobowym.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.