32. Forum BHP - 23 - 25 maja 2023 r.

Szanowni Państwo,

 

 

Zapraszam Was na 32. Forum BHP proponując:

 • to, co Was zainspiruje – wizyta techniczna i szkolenie w Toyota Motor Manufacturing Sp. z o.o. – będą dobre praktyki, ergonomia, profilaktyka chorób,
 • rozwiązanie tego, co dziś rodzi Wasze pytania – zmiany w prawie pracy – jak podejść do opracowania procedur związanych z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości,
 • to, co Wam się przyda – czy Wasze dane są bezpieczne, zawodowe i prywatne.

Jeśli jeszcze nie byli Państwo na Forum BHP zachęcam do przeczytania informacji pod hasłem „organizacja”. Zapewniam Państwa, że czas poświęcony na to właśnie szkolenie będzie świetną inwestycją.

 

Z wyrazami szacunku

Beata Kaczmarek

 

 

PROGRAM

 

ZMIANY W PRAWIE PRACY I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO 

Z PERSPEKTYWY SŁUŻBY BHP    (I dzień)

 

 1. Kiedy wchodzą w życie poszczególne zmiany w Kodeksie pracy?
 2. Jak poprawnie ustalić zasady badania trzeźwości pracowników po zmianach?

W jakiej postaci wprowadzić zasady badania trzeźwości (aneks do regulaminu pracy, obwieszczenie pracodawcy)? Konsekwencje niewprowadzenia zasad badania trzeźwości pracowników. Kto będzie mógł być objęty kontrolą trzeźwości realizowaną przez pracodawcę? Czy kontrola będzie mogła mieć charakter prewencyjny? Jakie stężenie alkoholu we krwi pracownika wykonujące pracę będzie dopuszczalne? Kto będzie mógł przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika? Jakim wymogom będą musiały odpowiadać alkomaty użytkowane przez pracodawców do badania stężenia alkoholu we krwi? Jak długo pracodawca będzie mógł przechowywać informację o wynikach badania? Jakie elementy powinny się obligatoryjnie znaleźć w protokole z badania trzeźwości?

 

 1. Praca zdalna – wyzwania dla służb BHP. 

Kiedy praca zdalna będzie mogła być zlecana pracownikowi? W jakich sytuacjach pracownik będzie mógł odmówić pracy zdalnej? Czy pracownik będzie mógł „wymusić” na pracodawcy wprowadzenie pracy zdalnej? Kiedy pracodawca będzie zmuszony ustalić zasady pracy zdalnej w regulaminie bądź porozumieniu? Do kiedy dotychczasowe regulaminy pracy zdalnej będą obowiązywały? Na czym będzie polegał mechanizm okazjonalnej pracy zdalnej? Kiedy pracy zdalnej nie będzie można zlecić pracownikowi? Jakie koszty związane z pracą zdalną będzie ponosił pracodawca? W jaki sposób pracodawca będzie mógł kontrolować stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną? Na jakich zasadach ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej? Jakie obowiązki pracodawcy dotyczące BHP są wyłączone w przypadku pracy zdalnej? Ocena ryzyka zawodowego a praca zdalna – kontrowersje wśród praktyków. Odrębności postępowania powypadkowego w razie pracy zdalnej. Jak traktować przejazdy pomiędzy miejscem zamieszkania pracownika a miejscem wykonywania pracy w przypadku pracy zdalnej?

 

 1. Umowy o pracę po nowemu.

Jak poprawnie zwierać umowę o pracę na okres próbny po wejściu w życie zmian? Jakie elementy powinny zawierać nowo zawierane umowy o pracę? Jak po zmianach poprawnie wypowiedzieć umowę na czas określony? Czy umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie zmian podlegają nowym zasadom rozwiązywania? Jakie nowe roszczenia przysługują pracownikowi, z którym wadliwie rozwiązano umowę o pracę na czas określony? 

 

 1. Zmiany dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem.

O ile wydłuży się urlop rodzicielski w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158? Nowe zasady (podział na części, wymiar) udzielania urlopu rodzicielskiego. Kto będzie mógł odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej? Rozszerzenie zakresu ochrony przed zwolnieniem z uwagi na rodzicielstwo. Na czym mogą polegać zakazane „przygotowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy”? Zmiany w zasadach dopuszczania pracowników do pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim i wychowawczym.

 

 1. Urlop ojcowski po zmianach. 

W jakiej formie złożyć wniosek o urlop ojcowski? Skrócenie czasookresu na wybranie urlopu rodzicielskiego.

 

 1. Urlop opiekuńczy. 

„Na kogo” będzie można skorzystać z urlopu opiekuńczego? Zasady odpłatności za urlop opiekuńczy. Czy urlop jest przeliczany na godziny? Na ile wcześniej należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu? Czy pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi udzielenia urlopu opiekuńczego?

 

 1. Zmiany w zakresie czasu pracy. 

Kiedy czas szkolenia będzie podlegał wliczeniu do czasu pracy? Na jakich zasadach będzie przysługiwało zwolnienie z tytułu siły wyższej (art. 148(1) KP)? Jak zdefiniować siłę wyższą? Kiedy najpóźniej pracownik powinien zawnioskować o udzielenie zwolnienia? Czy wiosek o zwolnienie będzie można złożyć elektronicznie? Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało w okresie zwolnienia? Dodatkowe płatne przerwy w pracy.

 

 1.  Odpowiedzialność pracowników służby BHP oraz pracowników na kierowniczych stanowiskach za naruszenie prawa pracy oraz przepisów i zasad bhp.

Kto rzeczywiście ponosi odpowiedzialność za naruszenia prawa pracy na terenie zakładu pracy?

Kiedy naruszenie przepisów BHP może zostać uznane za przestępstwo? Czym się różnią zasady od przepisów bhp? Jakie są sankcje za naruszenie prawa pracy (mandaty)? Okres przedawnienia wykroczeń. Czy za to samo mogę dostać mandat od inspektora pracy oraz naganę od pracodawcy? 

 

 1. Odpowiedzialność porządkowa pracownika.

Naruszenia bhp w zakresie przeciwdziałania COVID -19 a odpowiedzialność pracownika – najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Rola pracowników służby BHP w procedurze nakładania kary porządkowej. Jakie kary mogą być zastosowane z uwagi na naruszenia BHP przez pracownika? Kiedy można nałożyć karę upomnienia, nagany, a kiedy karę pieniężną? Czy nieprzyznanie pracownikowi premii to kara porządkowa? Kiedy najpóźniej można nałożyć na pracownika karę? Zwolnienie lekarskie a procedura nakładania kary. Procedura odwołania się od kary: w jakim terminie i gdzie pracownik może się odwoływać? Najczęstsze błędy pracodawców związane z nakładaniem kar porządkowych.

 

PROWADZĄCY

Michał Olesiak prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Obecnie trener prawa pracy, a także członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, gdzie systematycznie publikuje. Wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych w WSB w Poznaniu WZ w Chorzowie, Akademia Górnośląska w Katowicach. Od 2005 r. obecny na rynku szkoleniowym, współpracuje z szeregiem instytucji szkoleniowych. Był głównym wykładowcą prawa pracy w ramach szkoleniowych projektów unijnych realizowanych m.in. na rzecz ING Banku Śląskiego, Tauron Ciepło sp. z o.o.

 

 

 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TOYOTA MOTOR MANUFACTURING 

POLAND SP. Z O.O.    (II dzień) – wizyta techniczna i szkolenie

 

 1. Inkluzywne stanowiska pracy to przede wszystkim ergonomia:
 • usprawnianie procesów pracy i stanowisk w sposób pozwalające na pracę dla osób z różnymi potrzebami: kobiety i weterani w pracy,
 • obniżenie rang ryzyka - współpraca pracowników z pracodawcą: od hiyari i yorisoi do kaizenu,
 • kombinezon xsens do badania obciążenia – ergonomia i wyniki zastosowania.
 1. Profilaktyka chorób - nie tylko - zawodowych.
 • profilaktyka chorób układu krążenia - OdWażSię czyli kultura wzajemnego dbania o zdrowie i bezpieczeństwo poprzez promocję zdrowego trybu życia,
 • profilaktyka nowotworowa, samobadania,
 • świadomość ograniczeń - fizjoterapeuta, choroby skóry - czerniak, kleszcze - samokontrola,  
 • akcje kierowane do pracowników: ratomaniacy, badania profilaktyczne, wsparcie psychologiczne.
 1. Wizyta techniczna w zakładzie Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. - prezentacja dobrych praktyk:
 • wydział produkcji silników hybrydowych,
 • wydział produkcji skrzyń hybrydowych,
 • wydział logistyki.

 

Spotkanie w całości odbędzie się w zakładzie Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu, do którego rano uczestnicy zostaną przewiezieni autokarem. W pierwszej części szkolenie w sali szkoleniowej, w drugiej wizyta techniczna na wydziałach w 3 grupach. Uczestnicy spotkania muszą mieć obuwie S1 i okulary ochronne.

 

PROWADZĄCY

Tomasz Sobczyński - Główny Specjalista ds. BHP, Kierownik Działu BHP i OŚ, 30 lat doświadczenia na stanowiskach robotniczych i decyzyjnych w przemyśle polskim i zagranicznym, w tym 20 lat w różnych strukturach Toyoty. Jest pomostem między wymaganiami korporacji a lokalnym prawem. Wiedząc, że bezpieczeństwo i zdrowie zależą dosłownie od każdego - dzieli się wiedzą nie tylko z behapowcami. W rozmowach z kierującymi pracownikami podkreśla ich rolę i odpowiedzialność.

Motto zawodowe: Buduję kulturę nie tylko wśród załogi, ale i podwykonawców i lokalnego społeczeństwa. Prywatnie dobrze się czuje z rodziną, sportowiec.

 

Iwona Duda - Starszy Specjalista ds. BHP, Ekspertka w dziedzinie prewencji obciążeń pracą i innowacyjnych akcji profilaktycznych. Aktywna popularyzatorka idei inkluzywności. Miłośniczka zwierząt i mocy podświadomości. Motto zawodowe: Tworzę zespoły coraz bardziej świadomych ludzi, którzy potrafią zauważyć problem i go skutecznie rozwiązać.

 

 

 

 

 

 

WALUTA XXI WIEKU – BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI JAKO NOWY „MUST HAVE”   (III dzień)

 

1. Przed czym się chronić – w tym omówienie „techniki” kradzieży danych:

 1. Jak łatwo ukraść Twoją tożsamość - pozyskanie danych „słupa", „na żywo”;
 2. „No przecież to ja, Pawełek” - uwierzytelnianie profilu w mediach społecznościowych na bazie skradzionej tożsamości;
 3. Czym jest „waluta" XXI wieku? 
 4. „Co się stało, to już się nie odstanie” - masz coś, co może zrujnować Ci życie w parę sekund, a udostępniasz to nieznajomym;
 5. „Twoje dane Cię przeżyją” - dziedziczenie tożsamości elektronicznej po śmierci podmiotu danych i sposoby jej wykorzystania w tym przestępstwa i sprawy cywilne. 

2.  Zagrożenia zewnętrzne:

 1. Czym jest informatyka śledcza - przykłady praktyczne;
 2. Jak Cię śledzi sąsiad? Tzn. OSINT – podstawy białego wywiadu;
 3. Przestępcy w „Sieci", w szczególności kreowanie fałszywego profilu podmiotu danych,
 4. Brokerzy danych - dowód na to, że sprzedaliśmy się „za paczkę fajek”;
 5. Najczęstsze rodzaje ataków z zewnątrz:

- strony WWW i uzupełnianie danych w formularzach,
- poczta elektroniczna i podrobione pisma PDF,
- weryfikacja telefoniczna tożsamości.

 

3.  Zagrożenia wewnętrzne: 

 1. Świadomość zagrożeń;
 2. Czynnik ludzki i socjotechnika bazująca na „niedowidzeniu" i „dobrym sercu";

 

4.   Przepisy prawa poruszające tematykę bezpieczeństwa danych:      

 1. Kodeks Karny,
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych/RODO,
 3. Kodeks Cywilny.

 

PROWADZĄCY

Michał Geilke - Inspektor Ochrony Danych (pierwszy raz wyznaczony na ABI w 2003 roku w sklepie internetowym). Absolwent między innymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz absolwent kierunku informatyka oraz kierunku o specjalizacji Karno-Prawnej (Kryminologia). Ukończył również z wynikiem pozytywnym Harvard Business School (Data Privacy and Technology). IOD grupy spółek korporacji międzynarodowej, IOD/Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółek produkcyjnych o przeznaczeniu wojskowym. Doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego. Współtwórca i wykładowca na studiach podyplomowych dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych organizowanych na Uniwersytecie Opolskim. Współautor wielu publikacji.

 

MIEJSCE

 

Hotel Maria Antonina, ul. Spacerowa 6, 58-321 Zagórze Śląskie

www.hotelmariaantonina.pl

 

Hotel w sercu Dolnego Śląska, trochę na końcu świata, nad brzegiem Jeziora Bystrzyckiego. Komfortowe miejsce do zdobywania wiedzy i złapania oddechu. Oferuje pełnię atrakcji: las, jezioro, śpiew ptaków, ciszę, spokój, SPA, jaccuzi, gorącą balię, grotę solną, sauny, kręgielnię, bilard.

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

 

23 – 25 maja 2023 r., 18 godzin zajęć.

Przyjazd 22 maja w godzinach popołudniowych, pobyt rozpoczyna się od obiadokolacji, zajęcia we wtorek od ok godz. 9.00, kończą się w piątek o godz. 13.00.

 

ORGANIZACJA

 

Jeśli dotychczas nie byłeś na Forum BHP, nie wiesz czego się spodziewać, nie znasz nikogo z uczestników, zaręczam, że dołożę wszelkich starań, abyś poczuł się komfortowo. Możesz liczyć na: informacyjny „pakiet nowicjusza”, poznanie kilkunastu-kilkudziesięciu* nowych osób (*liczba nowych znajomości zależy od możliwości percepcji i pamięci uczestnika ;-), co najmniej kilka nowych numerów telefonów, pod które będziesz dzwonić przez kolejne miesiące i lata, wsparcie merytoryczne – i ze strony prowadzących zajęcia, i ze strony uczestników, szkolenie na najwyższym poziomie, możliwość zadawania pytań i konsultacji, życzliwość i serdeczność, naprawdę dobrą atmosferę (organizatorka ma niezwykłą zdolność przyciągania uczestników z otwartym podejściem do innych ludzi). Jeśli będziesz chciał złapać chwilę odpoczynku po zajęciach – będzie taka możliwość; jeśli będziesz wolał spędzić aktywnie cały ten czas – będziesz zajęty od rana do późnych godzin. Będzie intensywnie, ale warto!

 

INWESTYCJA

 

Cena za osobę wynosi 2900 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera:

 • merytoryczną zawartość szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • wyżywienie i przerwy kawowe (3 obiady, 3 kolacje, 3 śniadania),
 • 3 noclegi w pokoju dwuosobowym.

Dopłata do pokoju jednoosobowego - 300 zł. Liczba pokojów jednoosobowych jest ograniczona. Płatności należy dokonać do 15 maja 2023 r. Faktury będą wystawione z datą 23.05.2023 r. i przesłane mailem na wskazany adres.

 

SZKOLENIE OKRESOWE SŁUŻBY BHP

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP – proszę zaznaczyć taką opcję w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

 • na druku zgłoszenia – pobierz tutaj,
 • do 5 maja 2023 r.
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 5 maja 2023 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia, że rezygnacja została przyjęta,
 • do 16 maja 2023 r. do uczestników zostanie przesłana mailem agenda spotkania,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN (Dz. U. 2012, poz. 186), zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL uczestnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

 

 

Termin szkolenia

23-25 maja 2023 r.

Lokalizacja

Zagórze Śląskie, Hotel Maria Antonina

Cena: 2900 zł za osobę brutto

Cena obejmuje: merytoryczną zawartość szkolenia, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wyżywienie i przerwy kawowe (3 obiady, 3 kolacje, 3 śniadania), 3 noclegi w pokoju dwuosobowym.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.