BHP przy organizacji prac i eksploatacji urządzeń energetycznych 29 września 2020 r.

 

Praktyczne aspekty interpretacji Prawa energetycznego 
i Rozporządzenia w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszam na szkolenie traktujące o najnowszych zmianach przepisów w zakresie organizacji prac i eksploatacji urządzeń energetycznych, które wchodzą w życie 26 września 2020 r. Zajęcia poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, specjalista z instytucji kontrolnej, autor wielu publikacji.

 

Beata Kaczmarek

 

PROGRAM

 

 1.  Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.
  1. Omówienie stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
  2. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
  3. Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.
  4. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych.
  5. Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
  6. Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji.

 

2.    Eksploatacja urządzeń energetycznych.

  1. Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
  2. Przykłady ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
  3. Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem.
  4. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.
  5. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
  • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
  • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.), (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.).

 

 1. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych.
  1. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:
 • zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację,
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.

2. Omówienie projektu z dnia 30.01.2020r. ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych.

 

 1. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.

 

PROWADZĄCY

Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem, specjalista z instytucji kontrolnej, posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, z ramienia PIP uczestniczył w pracach nad przygotowaniem nowych rozporządzeń w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU - WYMAGANIA

Organizator przeprowadzi szkolenie za pośrednictwem platformy webinarowej Zoom. Uczestnik otrzyma instrukcję, jak ma się zalogować. Dzień przed szkoleniem możliwe będzie logowanie próbne. Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu i głośnikiem, ewentualnie mikrofon i kamera. W trakcie szkolenia będzie czas na pytania uczestników, które będą zadawane na czacie.

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

29 września 2020 r., godz. 9.00 – 14.00

Logowanie od godz. 8.30.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 420 zł brutto (VAT zwolniony). Płatności należy dokonać do 25 września  2020 r., a dokonując płatności po 24 września należy przesłać mailem potwierdzenie przelewu. Faktury będą wystawione po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku i przesłane mailem do uczestników.

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • do 22 września 2020 r. na druku zgłoszenia – do pobrania ze strony www.csdkontra.pl  
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 22 września 2020 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia rezygnacji.
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

 

Termin szkolenia

29 września 2020 r.

Lokalizacja

szkolenie online - platforma Zoom

Cena: 420 zł za osobę

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem MEN.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.