ENERGETYKA - Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych - 31 października 2019.

Organizacja prac szczególnie  niebezpiecznych w energetyce i strefach zagrożonych wybuchem

 

PROGRAM

 

 1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.
  1. Omówienie stanu prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do uzgodnionych zmian projektu rozporządzenia z dnia 09.01.2019 r.
  2. Zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy – przykłady praktyczne w zakresie pisania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy. 
  3. Zasady wykonywania prac przez podmioty „obce" na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
  4. Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy - obowiązki i odpowiedzialność osób odpowiedzialnych.
  5. Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji.

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych.

 1. Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów 
  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa 
  i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie zmian 
  w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.

 

 1. Zmiany w prawie dotyczące podstaw prawnych działania komisji kwalifikacyjnych.
  1. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych 
   w zakresie:
 • zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację, 
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.
  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r 
   w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
  2. Omówienie projektu z dnia 05.10.2018r. ustawy z dnia ……o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych. 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
 2. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE i jej implementacje do polskiego prawa poprzez:
 • ustawę z 13.04.2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 06.06.2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
 • definicje upoważnionego przedstawiciela, importera, komponentu, 
 • wymagania dla wyrobów w zakresie materiałów w tym pojęcie produktów spełniających wymagania zasadnicze, ale stwarzających zagrożenie.  
 1. Wymagane dokumenty związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem.
 2. Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynikające z przepisów prawa. Komentarz praktyczny do treści dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, opracowywanie oceny ryzyka wystąpienia wybuchu, typowe powtarzalne nieprawidłowości.
 3. Organizacja prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem.
 • Pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych 
  w miejscach zagrożonych wybuchem (instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, formularze, listy kontrolne).
 • Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów, konserwacji prac remontowych i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem instalacji, urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń.
 1. Zasady montażu połączeń kołnierzowych w strefach zagrożonych wybuchem – omówienie uprawnień w zakresie montażu i odbioru połączeń kołnierzowych wykonywanych na instalacjach.

 

PROWADZĄCY

Nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem, posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, z ramienia PIP uczestniczył w pracach nad przygotowaniem nowych rozporządzeń w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.

 

CZAS TRWANIA

1 dzień, 6 godzin.

 

TERMIN

31 października 2019 r.

 

MIEJSCE

Hotel Olympic Ustroń ul. Grażyńskiego 10

 

CENA

Cena za osobę wynosi 600 zł i obejmuje uczestnictwo, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Na druku zgłoszenia – do pobrania ze strony www.csdkontra.pl

Termin szkolenia

31.10.2019.

Lokalizacja

Hotel Oplimpic Ustroń ul. Grażyńskiego 10

Cena: 600 zł za osobę

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.