RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA
I DORADZTWA "KONTRA" BEATA KACZMAREK

 

I.                    KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych w rozumieniu art. 4 punt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) jest:

CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA "KONTRA" BEATA KACZMAREK (dalej zwane "KONTRA”) ul. Adama Mickiewicza nr 29, 40-085 KATOWICE (Biuro podawcze 213),
NIP: 6540011832, REGON: 240130768.

Dane kontaktowe: e-mail: info@csdkontra.pl, tel.: 32 258 94 71 (dalej zwanego KONTRA).

W centrum szkolenia nie powołano Inspektora Ochrony Danych, wszelkie zapytania odnośnie ochrony danych osobowych prosimy kierować do:

Beaty Kaczmarek, e-mail: info@csdkontra.pl

 

II.                 W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Państwa dane będziemy przetwarzać w dedykowanym minimalnym zakresie oraz na podstawie przepisów ustaw szczegółowych (lex specialis) jak i RODO. Niezależnie od powyższego mają Państwo:

 1. Prawo poznania celu przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawnej przetwarzania. KONTRA przetwarza dane w celach:
 1. Rekrutacji, w tym rekrutacji trenerów zewnętrznych;
 2. Uczestnictwa w przetargach;
 3. Związanych z zawarciem umowy lub jej obsługą;
 4. Prowadzenia i organizacji szkoleń oraz doradztwa;
 5. Odpowiedzi na zapytania kierowane do KONTRA;
 6. Prowadzenia serwisu WWW;
 1. Prawo żądania od KONTRA dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą,
  ich sprostowania, usunięcia (w niektórych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  (w niektórych przypadkach) i uzyskania ich kopii;
 2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy KONTRA), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie;
 4. Prawo do bycia nieprofilowanym w rozumieniu art. 22 ROOD. KONTRA informuje,
  że w żadnym przypadku przetwarzania nie profiluje osób fizycznych;
 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;


III. OPIS DANEGO CELU PRZETWARZANIA

A.     Rekrutacja:

W przypadku, gdy zechcą Państwo aplikować do KONTRA, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy na potrzeby rekrutacji to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.

Dane przetwarzamy na podstawie

 

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

W przypadku podjęcia współpracy, dostęp do Państwa danych mogą mieć również klienci jak i potencjalni klienci KONTRA.

B. Kontrahenci/Przetargi:

Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kontrahent/potencjalny kontrahent, lub do podjęcia działań, które są niezbędne przed jej zawarciem lub wynika z przepisów prawa) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i/lub prowadzenia rozmów handlowych.

Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są ujawniane w szczególności właścicielowi firmy, firmie obsługującej platformy on-line KONTRA oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną KONTRA, jak i podmiotom związanym z obsługą IT i dostarczaniem korespondencji tradycyjnej. 

Dane będą przechowywane na czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu na okres wynikający z obowiązujących przepisów, a w przypadku braku zawarcia umowy do 3 lat
od zakończonych rozmów. 

 

 1. Zapytania do KONTRA

Dane z formularzy kontaktowych/kierowanej korespondencji (np. związane z zapytaniami) są przetwarzane jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie/wniosek/pismo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez KONTRA). Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z KONTRA. Dane są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom KONTRA
z działu, do którego kierowane jest zapytanie oraz w odpowiednich przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną KONTRA czy wykonaniem danej umowy.

Przesłane zapytania będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz do 3 lat po jej zakończeniu.

 

 1. Serwis WWW;

Serwis informacyjny KONTRA został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Zakres pozyskiwanych danych ogranicza się do typowych informacji statystycznych wykorzystywanych w sieciach komputerowych, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu.

Informacje statystyczne są pozyskiwane w witrynie KONTRA z wykorzystaniem oprogramowania Google Analytics - szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności stosowanej przez twórców tego narzędzia, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych, znajdują się na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Wykorzystanie danych - pozyskiwane dane są wykorzystywane wyłącznie dla poprawy wygody korzystania z serwisu. Dane dotyczące użytkowników serwisu w żadnym wypadku nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”):