Rola lidera w budowaniu kultury bezpieczeństwa

CELE SZKOLENIA

 

Jak spowodować, aby pracownicy chcieli przestrzegać przepisy i zasady BHP? Jak budować odpowiednią kulturę organizacyjną? Jak odpowiadać na wymówki? Jak uświadamiać pracownikom, że to na nich ciąży odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i zdrowie? Ten trening daje odpowiedzi na takie pytania. Jest wsparciem przede wszystkim dla kadry kierowniczej na każdym szczeblu, a także dla służby BHP. Pozwala zaplanować strategię budowania zaangażowania pracowników w obszarze bezpieczeństwa.

 

Program

 

1. Środowisko pracy:

a. specyfika pracy (w przemyśle) oraz złożoność środowiska pracy z uwagi na prowadzone operacje,

b. co na to ludzka percepcja, czyli uwarunkowania psychiczne (psychomotoryczne) i ich związek z procesami pracy,

c. zasady (normy, reguły, standardy) a rzeczywistość BHP na podstawie przykładów,

d. analiza “AS IS / TO BE” – „jak jest / jak być powinno”.

Realizacja modułu:

  • Ćwiczenie dwuetapowe – krok 1. indywidualne, krok 2. grupowe
  • Dyskusja i poszukiwanie odpowiedzi na pytania, z wykorzystaniem 4 pytań kartezjańskich: +/+   +/-   -/+   -/-:
  • Co u nas działa?
  • Co należałoby poprawić?
  • Kto miałby wziąć w tym udział?
  • Jak należałoby to zrobić?
  • Jakie odniesiemy korzyści?

2. Wartości i normy kultury organizacyjnej jako aspekty budujące postawy odpowiedzialności wszystkich pracowników za bezpieczeństwo środowiska pracy:

a. świat człowieka, świat wartości,

b. związki wartości z normami,

c. normy wytyczające zasady funkcjonowania i zachowania ludzi – jak się kształtują
w życiu człowieka (dom, szkoła, praca, środowisko społeczne) i jak sobie z tym radzimy?

d. wpływ norm i wartości osobistych na funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy (system nieformalny wspierający lub osłabiający działanie systemu formalnego).

Realizacja modułu:

Ćwiczenie indywidualne - Koło wartości – kanon wartości jednostki.

Ćwiczenie grupowe / w podgrupach / parach

  • Budujemy kanon wartości pracownika zorientowanego na przestrzeganie zasad BHP.
  • Samoświadomość i odpowiedzialność – narzędzia kształtowania.
  • Ślepe zaufanie / nie zrobię ci krzywdy.

3. Czynniki umożliwiające, zachęcające lub nakazujące omijanie wytycznych, norm i zasad BHP:

a. schematy myślowe pracowników: ryzyko, brawura, strach, panika, rutyna,

b. monitoring środowiska pracy,

c. kara i nieuchronność poniesienia konsekwencji,

d. system motywacyjny w obszarze BHP:

i. dla pracowników

ii. dla kierowników

Realizacja modułu:

Przykłady niestosowania się do norm i zasad oraz ich konsekwencje

Ćwiczenie grupowe / w podgrupach / parach – „Dobra śpiewka zawsze na czasie”.

1. Identyfikacja powodów ignorowania zasad BHP

2. Opracowanie propozycji konkretnych działań w takich sytuacjach

4. Rola przełożonego i jego wpływ na przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym:

a. kierownik jako moderator procesu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i budowania świadomości pracowników w tym zakresie,

b. kierownik:

i. lider godny naśladowania – jaką mam postawę

ii. kontroler rzeczywistości

iii. surowy sędzia

c. komunikacja – istotne narzędzie pracy kierownika w zakresie oddziaływania na pracowników i ich postawy wobec zasad BHP:

i. skuteczność komunikacji - jasność i spójność przekazu,

ii. eliminacja barier w komunikacji,

iii. aktywne słuchanie i parafraza – narzędzia weryfikacji zrozumienia poleceń i zadań.

Realizacja modułu:

Test - postawa

Ćwiczenie indywidualne

parafraza,

spójność przekazu werbalnego i niewerbalnego,

co autor miał na myśli,

tak się to robi.

Ćwiczenie grupowe / w podgrupach / parach- „zapamiętane – powiedziane”.

 

5. Program dobrych praktyk i usprawnień – mentoring i coaching w służbie bezpieczeństwa środowiska pracy.

Realizacja modułu:

Ćwiczenia grupowe / w podgrupach / parach

Opracowujemy kompleksowy program dobrych praktyk w zakresie BHP z uwzględnieniem systemu zachęt i sankcji – benchmarking.

 

CZAS TRWANIA

1 dzień, 6 godzin.

 

ORGANIZACJA

Szkolenie może zostać zrealizowane w formie zamkniętej w siedzibie Klienta. Po określeniu Państwa potrzeb, planowanej ilości uczestników, terminu zajęć, z przyjemnością przedstawię propozycję cenową.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

do ustalenia

Lokalizacja

do ustalenia

Do pobrania

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.