29 Forum BHP - 24-26 listopada 2021

Szanowni Państwo,

 

W ostatnich tygodniach dotarło do mnie wiele zapytań, czy będzie zorganizowane Forum BHP. Zaplanowałam takie szkolenie, mimo trudnego do przewidzenia rozwoju sytuacji epidemicznej. Proponuję Państwu trzy obszerne, ważne i kontrowersyjne tematy, jednak prowadzone przez doskonałych ekspertów – z Sądu Okręgowego w Katowicach oraz z Państwowej Inspekcji Pracy. 

Mam ogromną nadzieję, że zobaczymy się w Szczyrku.

 

Beata Kaczmarek

 

 

PROGRAM

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPADKI PRZY PRACY W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM – PRACODAWCY, OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, PRACOWNIKÓW I SŁUŻBY BHP

 

 1. Wypadek będący konsekwencją nieprawidłowości tolerowanych przez osoby kierujące pracownikami:
 • nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy (np. praca w nadgodzinach, praca bez posiadanych uprawnień, praca bez aktualnych badań medycyny pracy lub szkoleń BHP),
 • nieprawidłowości związane z przepisami BHP (np. brak środków ochrony indywidualnej, brak instrukcji bezpiecznej pracy lub opracowanych procedur).
 1. Wypadek będący konsekwencją nieprawidłowości niezgłaszanych i tolerowanych przez pracowników.
 2. Sytuacje związane z ukrywaniem istniejących nieprawidłowości.
 3. Rola dokumentowania zgłaszanych nieprawidłowości na każdym etapie:

- uwagi zgłaszane przez pracowników do kierownictwa lub służby BHP,

- potwierdzenie interwencji kierownictwa na uwagi pracowników,

- uwagi przedstawiane pracodawcy przez kierownictwo lub służbę BHP.

 1. Dokumentowanie polecenia służbowego.
 2. Czy i w jakich okolicznościach służba BHP może ponosić odpowiedzialność za wypadek przy pracy?
 3. Wypadek pracownika zatrudnionego na częściach etatów w różnych firmach. 
 4. Wypadek pracownika w czasie badań lekarskich medycyny pracy będącego w czasie wolnym od pracy.
 5. Odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami nie będącej pracownikiem firmy.
 6. Odpowiedzialność pracodawcy wobec osób wykonujących pracę na jego rzecz 
  na podstawie umowy - ustnej, zlecenia, o dzieło.
 7. Odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami na terenie budowy nie posiadającej uprawnień do samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 
 8. Wypadek pracownika biorącego udział w ćwiczeniach WOT a tryb postępowania powypadkowego wojska.

 

PROWADZĄCY

Marek Sidełko - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sędzia Wydziału Pracy i Ubezpieczeń w tym sądzie od 1999 roku, wykładowca akademicki w latach 2007-2015, orzeka w sprawach związanych z prawem pracy oraz bezpieczeństwem pracy, w tym w sprawach wypadków przy pracy, świetny szkoleniowiec, żywo przekazujący wiedzę, przepisy ilustrujący konkretnymi przykładami ze swej praktyki orzeczniczej.

 

PREWENCJA WYPADKOWA

 

1. Prewencja ogólna – istota, zakres, metodyka i ewaluacja działań profilaktycznych:

 • charakterystyka działań prewencyjnych w środowisku pracy: misja, cele;
 • działania organizacyjne i techniczne ukierunkowane na zmniejszanie czynników ryzyka oraz na wzmacnianie kompetencji osób pracujących (wyposażenie w umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom);
 • ocena skuteczności zastosowanych środków, metody: ocena ryzyka zawodowego, samokontrola (procedury, listy kontrolne) i kontrola nadzorcza (monitoring),   
 • przykłady wypadków przy pracy wskazujące na problemy związane z wdrażaniem systemu: nieskuteczność procedur i nadzoru nad ich przestrzeganiem, brak trwałej zmiany postaw pracowników i osób kierujących pracownikami.

2. Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracujących, potencjalne skutki, skala problemu: 

 • informacje nt. czynników statystycznie w największym stopniu wpływających na zdrowie psychofizyczne pracujących – zagrożenia ergonomiczne i psychospołeczne,
 • informacje o przyczynach wypadków przy pracy według GUS i PIP ilustrowane przykładami, z podziałem na sektory gospodarki i wskazaniem obszarów najbardziej newralgicznych (wydarzenia powodujące wypadki najpoważniejsze w skutkach),
 • prewencja wypadkowa w wąskim rozumieniu (na przykładach) – działania profilaktyczne podejmowane po zaistnieniu wypadków przy pracy, nieprawidłowości najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy,

3.  Ćwiczenia – ustalanie przyczyn wypadków przy pracy i środków profilaktycznych: 

 • praca w grupach na podstawie przedstawionego opisu okoliczności zdarzenia – ustalenie przyczyn i zaproponowanie środków profilaktycznych na podstawie opisu okoliczności zdarzenia wypadkowego badanego przez PIP,
 • informacja zwrotna od prowadzącego,
 • podsumowanie, uzupełnienie, skomentowanie uzyskanych rezultatów. 

 

PROWADZĄCY

Bogdan Solawa - Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, specjalizuje się 
w działaniach prewencyjnych oraz ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzi szereg szkoleń dotyczących bezpieczeństwa pracy, także w ramach współpracy międzynarodowej, laureat nagrody „Złote Szelki” miesięcznika Atest w kategorii wykładowca w dziedzinie BHP oraz Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia.

 

 

CZYNNIKI CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY – WYMAGANIA PRZEPISÓW BHP 
I POSTĘPOWANIE W PRAKTYCE

 

 1. Przegląd przepisów powiązanych z obecnością czynników chemicznych w przedsiębiorstwie:
 • przepisy bhp,
 • inne przepisy związane z czynnikami chemicznymi: wybrane informacje o: klasyfikacji/oznakowaniu substancji i mieszanin, transporcie drogowym, urządzeniach objętych dozorem technicznym, zakładach zaliczanych do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników chemicznych na stanowiskach pracy: spis substancji/mieszanin, rejestr czynników szkodliwych, rejestry związane z czynnikami/procesami o działaniu rakotwórczym/mutagennym, wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom, wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.
 2. Instrukcje bhp. 
 3. Pomiary czynników szkodliwych (typowanie, częstotliwość, drogi wchłaniania, zmiany norm). 
 4. Substancje/mieszaniny/procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym/ mutagennym: identyfikacja substancji/mieszanin rakotwórczych/mutagennych oraz zmiany na przestrzeni ostatnich lat: pyły drewna, krzemionka krystaliczna/frakcja respirabilna, spaliny silnika diesla. 
 5. Oznakowanie/sygnalizacja zagrożeń: obszary/elementy wymagające oznakowania, rodzaje znaków, detekcja.    
 6. Wymagania w zakresie magazynowania/składowania/przeładunku. 
 7. Regulacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych.
 8. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników. 
 9. Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne: cel oceny, przypadki wymagające oceny, identyfikacja czynników, dla których należy dokonać oceny, proces oceny ryzyka, zasady i sposoby ograniczania i eliminowania ryzyka,
 10. Przegląd podstawowych środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed czynnikami chemicznymi: elementy oznakowania, kryteria doboru, wymagania odnośnie do użytkowania. 
 11. Uwagi dotyczące sytuacji awaryjnych.

PROWADZĄCY

Piotr Duch - Nadinspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, z wykształcenia inżynierem mechanikiem, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1993 r. prowadzi kontrole w zakładach różnych branż, także w obszarze rozwiązań technicznych w odniesieniu do obiektów, urządzeń i instalacji eksploatowanych w branży hutniczej, maszynowej, przemysłu samochodowego, a od 2004 r. specjalizuje się w problematyce czynników chemicznych: produkcja/transport/ przeładunek chemikaliów, magazynowanie/ dystrybucja paliw, stosowanie chemikaliów w podmiotach o różnym profilu działalności i poziomie zatrudnienia, w tym w zakładach 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

MIEJSCE

Hotel*** Elbrus SPA & Wellness, Szczyrk ul. Słoneczna 8    www.hotel-elbrus.pl

Kameralny hotel usytuowany w sercu Beskidu Śląskiego, z doskonałym widokiem na góry. Ma odpowiednie zaplecze konferencyjne, a także daje możliwość relaksu w strefie spa & wellness – goście znajdą tu basen z jacuzzi i kaskadą, kompleks trzech saun, bogatą ofertę zabiegów beauty.

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

24 – 26 listopada 2021 r., 18 godzin zajęć.

Zajęcia rozpoczynają się w środę o godz. 9.00, zakończenie w piątek o godz. 13.00.

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 2200 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera:

 • merytoryczną zawartość szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • wyżywienie i przerwy kawowe,
 • 2 noclegi w pokoju dwuosobowym.

Dopłata do pokoju jednoosobowego - 300 zł. Liczba pokojów jednoosobowych jest ograniczona. Płatności należy dokonać do 17 listopada 2021 r. Faktury będą wystawione z datą 24.11.2021 r. i przekazane uczestnikom po zakończeniu Forum.

 

DODATKOWO

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP – proszę zaznaczyć taką opcję w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • na druku zgłoszenia – pobierz tutaj,
 • do 12 listopada 2021 r.
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 12 listopada 2021 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia, że rezygnacja została przyjęta,
 • do 22 listopada 2021 r. do uczestników zostanie przesłana mailem agenda spotkania,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia zakazujące organizacji większych spotkań ze względu na stan epidemii, może zaistnieć konieczność odwołania szkolenia nawet na dzień czy dwa przed planowanym terminem – w takiej sytuacji organizator niezwłocznie zwraca uczestnikom wpłacone kwoty, a termin szkolenia może zostać na nowo wyznaczony,
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN (Dz. U. 2012, poz. 186), zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL uczestnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

24-26 listopada 2021 r.

Lokalizacja

Hotel*** Elbrus, Szczyrk, ul. Słoneczna 8

 

Cena: 2200 zł za osobę

Cena zawiera: - merytoryczną zawartość szkolenia, - materiały szkoleniowe i piśmiennicze, - wyżywienie i przerwy kawowe, - 2 noclegi w pokoju dwuosobowym.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.