29. Forum BHP 19 - 22 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Zapraszam na szkolenie, podczas którego przedstawiciele służby BHP będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie prawa pracy - oczywiście w odniesieniu do ostatnich zmian przepisów i w ujęciu, jakie jest użyteczne dla tej profesji. Drugi dzień to warsztat poświęcony faktycznym sposobom na prewencję wypadkową – nie tylko w dużych korporacjach, 
ale także średnich czy mniejszych firmach. W ostatnim dniu propozycja, która dotychczas była niedostępna dla służby BHP – rozwiązania i 
przepisy podatkowe w kontekście wydatków na bezpieczeństwo pracy. Każdy z poszczególnych bloków będzie prowadzony przez doskonałych trenerów, a zarazem ekspertów w swojej dziedzinie.

Jak zawsze, Forum to czas i miejsce na dyskusje, konsultacje, dzielenie się problemami i pomysłami na ich rozwiązanie.

Jak zawsze, Forum to szkolenie warte Twojego czasu.

 

Beata Kaczmarek

 

 

PROGRAM

 

PRAWO PRACY

 

   1. Nowelizacja przepisów prawa pracy:

 • równe traktowanie w zatrudnieniu i dyskryminacja oraz mobbing.
 • uprawnienia członków najbliższej rodziny w związku z korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • wydawanie świadectwa pracy oraz termin na jego sprostowanie.
 • nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku, wyłączenie dodatku za staż pracy,
 • minimalne wynagrodzenie przy umowach zlecenia,
 1. Dane osobowe:
 • zmiany w kodeksie pracy oraz w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od osoby ubiegającej się 
  o zatrudnienie i od pracownika, oraz ich zgoda,
 • żądanie informacji o wykształceniu i przebiegu zatrudnienia, miejscu zamieszkania 
  i imionach rodziców,
 • zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w prawie pracy,
 • brak zgody pracownika na przekazanie dodatkowych danych lub jej wycofanie a skutki prawne w sferze stosunku pracy.
 1. Czas pracy w 2020 roku: harmonogram, rozliczenie, nowe zasady ewidencjonowania.
 2. Urlopy: terminy udzielenia urlopu, odwołanie z urlopu a obowiązek naprawienia szkody, plan urlopów, urlop na żądanie.
 3. Ochrona pracy kobiet w ciąży i w czasie macierzyństwa.
 4. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami:
 • przed Państwową Inspekcją Pracy za wykroczenia popełnione w stosunku do podległych pracowników, 
 • badania lekarskie, szkolenia BHP, udzielanie urlopów i zwolnień od pracy,
 • nadzór kierownika nad prawidłowym dopuszczaniem do pracy,
 • udział kierownika w procesie rozwiązywania umów o pracę (aspekty prawne rozwiązywania umowy o pracę),
 • dane osobowe pracownika i informacje, do których dostęp ma osoba kierująca pracownikami,
 • polecenia służbowe – czy pracownik może odmówić wykonania polecenia kierownika,
 • prawidłowe zarządzanie pracownikami w zakresie zwracania się do podwładnych 
  i wskazywania błędów w ich pracy.
 1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników – zasady odpowiedzialności i tryb karania. Udział kierownika w procesie nakładania kar porządkowych.
 2. Udzielanie informacji o pracowniku osobom trzecim, zarówno w zakładzie pracy, jak i poza nim.
 3. Nieprawidłowości w zakresie powierzania służbie bhp innych zadań niż wynikające 
  z rozporządzenia. 

 

PROWADZĄCY

Przemysław Pogłódek - inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w kilku wyższych uczelniach, wykładowca w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych; autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy.

 

 

 

PREWENCJA WYPADKOWA

 

           1. Prewencja ogólna – istota, zakres, metodyka i ewaluacja działań profilaktycznych:

 • charakterystyka działań prewencyjnych w środowisku pracy: misja, cele;
 • działania organizacyjne i techniczne ukierunkowane na zmniejszanie czynników ryzyka oraz na wzmacnianie kompetencji osób pracujących (wyposażenie w umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom);
 • ocena skuteczności zastosowanych środków, metody: ocena ryzyka zawodowego, samokontrola (procedury, listy kontrolne) i kontrola nadzorcza (monitoring),   
 • przykłady wypadków przy pracy wskazujące na problemy związane z wdrażaniem systemu: nieskuteczność procedur i nadzoru nad ich przestrzeganiem, brak trwałej zmiany postaw pracowników i osób kierujących pracownikami.

2. Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracujących, potencjalne skutki, skala problemu: 

 • informacje nt. czynników statystycznie w największym stopniu wpływających na zdrowie psychofizyczne pracujących – zagrożenia ergonomiczne i psychospołeczne,
 • informacje o przyczynach wypadków przy pracy według GUS i PIP ilustrowane przykładami, 
  z podziałem na sektory gospodarki i wskazaniem obszarów najbardziej newralgicznych (wydarzenia powodujące wypadki najpoważniejsze w skutkach),
 • prewencja wypadkowa w wąskim rozumieniu (na przykładach) – działania profilaktyczne podejmowane po zaistnieniu wypadków przy pracy, nieprawidłowości najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy,

             3.  Ćwiczenia – ustalanie przyczyn wypadków przy pracy i środków profilaktycznych: 

 • praca w grupach na podstawie przedstawionego opisu okoliczności zdarzenia – ustalenie przyczyn i zaproponowanie środków profilaktycznych na podstawie opisu okoliczności zdarzenia wypadkowego badanego przez PIP,
 • informacja zwrotna od prowadzącego,
 • podsumowanie, uzupełnienie, skomentowanie uzyskanych rezultatów. 

 

PROWADZĄCY

Bogdan Solawa - Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, specjalizuje się w działaniach prewencyjnych oraz ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzi szereg szkoleń dotyczących bezpieczeństwa pracy, także w ramach współpracy międzynarodowej, laureat nagrody „Złote Szelki” miesięcznika Atest w kategorii wykładowca w dziedzinie BHP.

 

 

WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY – ASPEKTY PODATKOWE

 

 1. Kwestie związane z zakwalifikowaniem wydatku jako kosztu uzyskania przychodu pracodawcy oraz przychodu pracownika, konsekwencje wynikające z podatku VAT (odliczenie, przekazanie) związane z:
  1. przekazaniem pracownikowi środków ochrony indywidualnej (m.in. okulary, soczewki, buty, odzież),
  2. przekazaniem pracownikowi odzieży służbowej niestanowiącej środków ochrony indywidualnej (np. umundurowanie lub inna odzież obowiązkowa w miejscu pracy),
  3. napojami i posiłkami dla pracowników,
  4. szkoleniami BHP i innymi kursami i szkoleniami,
  5. ubezpieczeniem dla pracowników,
  6. szczepieniami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi pracowników.
 2. Prawidłowo opracowana tabela przydziału odzieży i obuwia roboczego w odniesieniu do skutków podatkowych.
 3. Wypłata ekwiwalentów pieniężnych – skutki podatkowe.
 4. Finansowanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – które świadczenia są przychodem pracownika, do jakiej wysokości przysługuje zwolnienie 
  z opodatkowania
 5. Wydatki na bezpieczeństwo pracy a niepełnosprawność.

 

PROWADZĄCY

Łukasz Chłond - doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego, przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość".

 

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

 

19 – 22 maja 2020 r., 18 godzin zajęć.

Przyjazd uczestników we wtorek w godzinach popołudniowych, zajęcia rozpoczynają się w środę 
o godz. 9.00, zakończenie w piątek o godz. 13.00.

 

MIEJSCE

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO, Smardzewice ul. Klonowa 16 www.centrummolo.pl

Centrum jest położone nad Zalewem Sulejowskim, w scenerii lasów Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, około 170 km od Katowic, z doskonałym dojazdem. Komfortowy, ze świetną kuchnią, dysponuje ponad 100 pokojami wyposażonymi w łazienkę, balkon, TV, wifi.

 

 

INWESTYCJA

Cena za osobę wynosi 2050 zł brutto (VAT zwolniony) i zawiera:

 • merytoryczną zawartość szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
 • wyżywienie i przerwy kawowe,
 • 3 noclegi w pokoju dwuosobowym,
 • zajęcia fakultatywne.

Dopłata do pokoju jednoosobowego - 200 zł. Ilość pokojów jednoosobowych jest ograniczona.

Płatności należy dokonać do 08.05.2020 r. Faktury będą wystawione z datą 20.05.2020 r. i przekazane uczestnikom po zakończeniu Forum.

 

DODATKOWO

Możliwe jest uzupełnienie szkolenia okresowego dla służby BHP – proszę zaznaczyć taką opcję 
w druku zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • na druku zgłoszenia – do pobrania ze strony www.csdkontra.pl
 • do 28 kwietnia 2020 r.
 • możliwość rezygnacji w formie pisemnej do 4 maja 2020 r. ze zwrotem dokonanej płatności, przy rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia 
  z konieczności opłaty. Niezbędne jest uzyskanie mailowego potwierdzenia, że rezygnacja została przyjęta,
 • do 15 maja 2020 r. do uczestników zostanie przesłana mailem agenda spotkania,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, 
 • CSD Kontra jest niepubliczną placówką kształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu seminarium zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN (Dz. U. 2012, poz. 186), zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL uczestnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE - Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71, mail: info@csdkontra.pl

Termin szkolenia

19-22 maja 2020 r.

Lokalizacja

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO, Smardzewice ul. Klonowa 16 www.centrummolo.pl

Cena: 2050 zł brutto

Cena zawiera: merytoryczną zawartość szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, wyżywienie i przerwy kawowe, 3 noclegi w pokoju dwuosobowym, zajęcia fakultatywne.

Do pobrania

Pobierz zlecenie aby zgłosić swój udział.

Pobierz ofertę aby zapoznać się ze szczegółami.